^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Nasz adres:

Przedszkole w Łubnicy

ul. Dożynkowa 4

64-050 Wielichowo

tel/fax 0614433137

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WOŹNEJ

Dyrektor Przedszkola w Łubnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: woźna

 

I. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: woźna

2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole w Łubnicy, ul. Dożynkowa 4

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

4. Wymiar zatrudnienia: 3/4 etatu

5. Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2020 r.

II. Wymagania:

1. Wykształcenie minimum zawodowe

2. Obywatelstwo polskie

3. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia pubicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5. Opinie, referencje, świadectwa pracy - jeśli kandydat je posiada

6. Posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych

III Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi

2. Dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę w kontakcie z żywnością oraz wykonywanie pracy fizycznej

3. Umiejętność obsługi urządzeń sprzątających

4. Umiejętność współpracy w zespole

5. Kultura osobista

6. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość oczystość i mienie przedszkola, dyspozycyjność

IV Ogólny zakres obowiązków:

1. Dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach

2. Wykonywanie prac porządkowych na terenieprzedszkola: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie

3. Przygotowanie herbaty, rozkładannie posiłków na talerze, zmywanie naczyń - obsługa zmywarki przemysłowej

4. Współpraca z nauczycielami i innym personelem przedszkola

5. Wykonywaniedodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z działaności przedszkola

V Wymagane dokumenty:

1. Zyciorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik nr 1

4. Opinie, referencje, świadectwa pracy - jeśli kandydat je posiada

5. Oswiadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku woźna

6. Oswiadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych  - załącznik nr 2

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności - zalącznik nr 3

 

CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą

"Wyrażam zgodę na prztwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

 

VI Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.

 

Załącznik nr 1

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

1. Imię (imiona) i nazwisko

.............................................................................................................................................................................................................

2. Imiona rodziców

...............................................................................................................................................................................................................

3. Data urodzenia

................................................................................................................................................................................................................

4. Obywatelstwo

.................................................................................................................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adrs dokorespodencji)

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

6. Wykształcenie

................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
                                                                                               (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.................................................................................................................................................................................................................

                                                                 (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

..................................................................................................................................................................................................................

7. Wykształcenie uzupełniające

..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, dataukończenia nauki bądź data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

                                         (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowisko pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umięjętności, zainteresowania

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ................ nr ................. wydanym przez

.................................................................................  lub innym dowodem tożsamości ...............................................................

 

.......................................................................                                         ...........................................................................
(miejscowość i data)                                                                               (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

* Właściwe podkreślić

 

 

Załącznik nr 2

 

..........................................................                                                    ...........................................................................
(Imię i nazwisko)                                                                                                 (miejscowość, data)

 

 

 

Oświadczam, że nie posiadam/ posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

                                                                                                             ..............................................................................

                                                                                                                                               (podpis)

 

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na postawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3

Oświadczenie

Ja nizej podpisany/a

............................................................................................................................................................................................................

Zamieszkały/ła

........................................................................................................................................................................................................

Legitymujący/a się dowodem osobistym

............................................................................................................................................................................

Wydanym przez

..........................................................................................................................................................................................................

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań

Oświadczam,

że nie byłem/ łam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

......................................................................                      .........................................................................
(miejscowość, data)                                                                                              (podpis)

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L.119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Admnistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola w Łubnicy, z siedzibą przy ulicy Dożynkowej 4, 64-050 Wielichowo. Z administratorem można skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) W związku z przetwarzniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mog być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięci lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 paragraf 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czsowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19, atr. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaleca się w szczególności:

- koordynowanie współpracy nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychoficzne (...)

- określenie tygodniowego zakresu treści nuczania do zrealizowania w poszczgólnych oddziałach (...), uwzględniając w szczególności:

a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia (...)

- określenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz weryfikcji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach dzieci w nauce (...)

- zapewnienie rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych konsultacji.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: (...)

materiałów wskazanych przez nauczyciela (...) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu (...).

Zwracamy się z prośbą, aby wyprcowane przez dzieci karty pracy gromadzić w teczce, ponieważ po powrocie do przedszkola będą podstawą do wspólnego omawiania i analizowania działań podejmowanych przez dzieci.

 

Naszym głównym komunikatorem jest przedszkolna strona Facebook  - Przedszkole w Łubnicy oraz Messenger.

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Do 10 kwietnia 2020 r. potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli - wynika to z rozporządzenia MEN.  Z uwagi na wyjątkową sytuację w całym kraju wychodzimy z propozycją zadań i ćwiczeń do realizacji z dziećmi w domu, które zamieszczamy na stronie Facebook naszego przedszkola. W razie pytań, wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawczyniami grup. Życzymy wszystkim cierpliwości i wytrwałości. 

Wioletta Kałek

 

Drodzy Rodzice,

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczane przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci wprowadzamy ręczniki papierowe do odwołania.

Pozostawione ręczniki po powrocie dzieci do przedszkola proszę zabrać do domu.

 

W związku z zawieszeniem zajęć zachęcam Państwa do wykorzystania stacji radiowej Serwis Polskie Radio - to całodobowa stacja radiowa zrówna dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne kierowane jest do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.
www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

 

 

 

 

 

 


 

PROJEKTY, PROGRAMY EDUKACYJNE I KONKURSY REALIZOWANE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

AKADEMIA AQUAFRESH -  Kolejna Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z bohaterami „Pastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej. 

 

 

 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS przedszkolny program edukacji antynikotynowej. Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych. Stanowi kolejne ogniwo w cyklu programów antynikotynowych. Ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 

 MAMO, TATO, CO WY NA TO? Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5,6-lenich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

 

WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM KOŚCIAN - ZAPOZNANIE Z PRACĄ LEŚNCZEGO, LEPSZE POZNANIE ZWIERZĄT NASZYCH LASÓW  W RÓŻNYCH PORACH ROKU. Zajęcia edukacyjne z pracownikami Nadleśnictwa Kościan

 

 

"SZKOŁA PAMIĘTA" - Zapalanie zniczy na grobach osób zasłużonych na cmentarzu w  Wielichowie - Żołnierze

Współpraca z Przytuliskiem dla zwierząt w Wielichowie - włączenie się do akcji "Razem na święta".

 

UDZIAŁ W AKCJACH EKOLOGICZNYCH:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Listy do ZIEMI,


Konkursy:

Konkurs plastyczny -  "POZDROWIENIA Z WAKACJI"

Konkurs plastyczny -"BOMBKA BOŻONARODZENIOWA","PISANKA WIELKANOCNA"

Konkurs piosenki

Konkurs recytatorski

www.przedszkole-lubnica.edu.pl